Skip to main content

Stanovy


Stanovy občianskeho združenia
Diaľnica na ZEMPLÍN

Článok 1
Základné ustanovenia
Názov občianskeho združenia je Diaľnica na ZEMPLÍN
so sídlom Š. Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce (ďalej len „združenie“).

Článok 2
Ciele združenia

Cieľmi združenia sú:

 • podpora aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na územie Zemplína,
 • zvyšovanie využitia potenciálu územia Zemplína skvalitňovaním dopravnej infraštruktúry,
 • oživenie hospodárskeho života a rozvoj investícií na území Zemplína,
 • udržanie existujúcich pracovných miest, zabránenie odlivu vzdelanej pracovnej sily a mladých ľudí,
 • upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových dodávateľsko-odberateľských vzťahov vďaka dobrému dopravnému napojeniu,
 • rozvoj cestovného ruchu a dopravnej dostupnosti cieľových miest cestovného ruchu,
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti a regionálny rozvoj územia Zemplína,
 • zvyšovanie životnej úrovne a skvalitňovanie životného prostredia na území Zemplína,
 • prezentácia, šírenie a propagácia týchto aktivít v mediálnom priestore.

Článok 3
Ciele združenia

Prostriedky, ktorými združenie napĺňa svoje ciele sú najmä:

 • 1. Mediálna a osvetová činnosť:
  • 1.1. podpora rozvoja aktivít v mediálnej oblasti,
  • 1.2. prezentácia združenia v médiách,
  • 1.3. príprava vzdelávacích, spravodajských a informačných programov,
  • 1.4. organizovanie vzdelávacích kurzov a seminárov,
  • 1.5. vydávanie propagačných a informačných materiálov súvisiacich s činnosťou združenia,
  • 1.6. vyhľadávanie a distribúcia informácií, prieskum a výskum týkajúci sa cieľov združenia – informačná databanka.
 • 2. Vydavateľská a informačná činnosť:
  • 2.1. propagácia cieľov združenia šírením informácií o jestvujúcich a pripravovaných projektoch,
  • 2.2. realizácia domácej i cezhraničnej spolupráce v oblasti obdobne zameraných projektov.
 • 3. Budovanie kontaktov:
  • 3.1. nadväzovanie a udržovanie kontaktov s inými organizáciami s podobným zameraním na Slovensku a v zahraničí.
 • 4. Iné aktivity napĺňajúce ciele združenia.

Článok 4
Členstvo

 • 1. Združenie má tri druhy členov: zakladajúcich, individuálnych a čestných.
 • 2. Zakladajúcim členom je každý člen prípravného výboru a taký člen, ktorý súčasne prispeje na dosiahnutie cieľov združenia významným spôsobom alebo vkladom finančných prostriedkov.
 • 3. Individuálnym členom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a chce sa aktívne zúčastňovať na jeho činnosti.
 • 4. Čestným členom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, ale nechce sa aktívne zúčastňovať na jeho činnosti.
 • 5. O členstvo treba požiadať písomnou prihláškou. Členstvo je dobrovoľné.
 • 6. O prijatí člena rozhoduje Rada združenia. Na členstvo v združení nie je nárok.
 • 7. Na rozhodnutie o vylúčení zakladajúceho člena a prijatí nového člena Rady združenia sa vyžaduje ¾ väčšina hlasov všetkých členov Rady združenia.
 • 8. Členstvo v zdužení zaniká okrem dôvodov uvedených vo všeobecne-záväzných právnych predpisoch aj:
  • 8.1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia Rade združenia,
  • 8.2. vylúčením – členstvo zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia Rady združenia o vylúčení; na vylúčenie zakladajúceho člena sa vyžaduje rozhodnutie 3/4 väčšiny všetkých členov Rady združenia, inak nadpolovičnej väčšiny,
  • 8.3. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  • 8.4. zánikom združenia.
 • 9. Proti rozhodnutiu Rady združenia o vylúčení člena sa nedá odvolať.

Článok 5
Práva a povinnosti členov

 • 1. Člen má právo najmä:
  • 1.1. zúčastňovať sa na činnosti združenia,
  • 1.2. byť volený do orgánov združenia za podmienok uvedených v týchto stanovách,
  • 1.3. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
  • 1.4. byť informovaný o činnosti združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku združenia ako aj pripomienky k jeho celkovej činnosti.
 • 2. Povinnosti člena sú najmä:
  • 2.1. konať v súlade s cieľmi združenia,
  • 2.2. dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia,
  • 2.3. platiť členské príspevky vo výške, ktorú vzhľadom na svoju hmotnú situáciu považuje za primeranú,
  • 2.4. zachovávať pri výkone svojej funkcie aj mimo nej dobré meno združenia a konať v súlade so záujmami združenia.

Článok 6
Orgány združenia

 • 1. Orgánmi združenia sú:
  • 1.1. Rada združenia
  • 1.2. Predseda združenia
  • 1.3. Podpredseda združenia
  • 1.4. Členská rada združenia
  • 1.5. Mediálna rada združenia
  • 1.6. Odborná rada združenia
  • 1.7. Revízor
 • 1. Všetky funkcie členov združenia, s výnimkou funkcie revízora, sú zlučiteľné, teda ktorýkoľvek zakladajúci alebo individuálny člen združenia môže vykonávať neobmedzený počet funkcií v združení, pokiaľ bol do týchto funkcií zvolený alebo menovaný v súlade s týmito stanovami.

Článok 7
Rada združenia

 • 1. Rada združenia je najvyšším orgánom združenia a tvoria ju zakladajúci členovia združenia. Rada združenia riadi činnosť združenia.
 • 2. Rada združenia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne. Zasadnutie Rady združenia môže zvolať každý člen Rady združenia alebo predseda združenia na základe pozvánky, ktorá obsahuje presný čas, miesto a program konania zasadnutia. Predseda alebo člen zvolávajúci zasadnutie pošle pozvánky minimálne 30 dní pred termínom konania zasadnutia. V prípade potreby, je možné zvolať zasadnutie Rady združenia bezodkladne, ak s tým súhlasí ¾ väčšina všetkých členov.
 • 3. Rada združenia je uznášaniaschopná, ak je prítomná ¾ väčšina jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, pokiaľ tieto stanovy neupravujú inak.
 • 4. Na rozhodnutie o zmene stanov združenia sa vyžaduje ¾ väčšina hlasov všetkých členov Rady združenia.
 • 5. Členovia Rady združenia, ktorí sa rokovaní nemôžu zúčastniť osobne, môžu tak urobiť aj elektronickou formou (telekonferencia, videokonferencia).
 • 6. Ak je potrebné uskutočniť hlasovanie mimo zasadnutia Rady združenia, vykoná sa písomnou formou e-mailom (per rollam). Návrh uznesenia o ktorom sa má hlasovať touto formou, sú oprávnení predložiť Predseda alebo Člen rady združenia.
 • 7. Rada združenia najmä:
  • 7.1. volí a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia,
  • 7.2. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  • 7.3. schvaľuje výročnú správu, správu o hospodárení združenia, plán činnosti a návrh rozpočtu,
  • 7.4. rozhoduje o vzniku a zániku členstva členov združenia,
  • 7.5. rozhoduje o zmene stanov združenia,
  • 7.6. zvoláva zasadnutia Mediálnej, Odbornej a Členskej rady združenia,
  • 7.7. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

Článok 8
Štatutárni zástupcovia

 • 1. Štatutárnymi zástupcami združenia, ktorí zastupujú združenie navonok, sú predseda a podpredseda. Prvým predsedom združenia je p. Peter Báthory, s dňom vzniku funkcie dňom zápisu prvého štatutárneho orgánu do registra mimovládnych neziskových organizácii.
 • 2. Predsedu a podpredsedu združenia volia a odvolávajú členovia Rady združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Rady. Do momentu vymenovania prvého predsedu a podpredsedu vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu združenia splnomocnenec prípravného výboru.
 • 3. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia, ktorý navonok zastupuje združenie a je oprávnený vykonávať v mene združenia právne úkony. Do pôsobnosti predsedu patrí najmä:
  • 3.1. zvolávanie a vedenie zasadnutí Rady združenia, Členskej, Mediálnej a Odbornej rady združenia,
  • 3.2. zastupuje združenie pred tretími osobami, štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými inštitúciami,
  • 3.3. vykonáva v mene združenia právne úkony, pričom v prípade písomných právnych úkonov je oprávnený podpísať právne listiny v mene združenia až po ich písomnom schválení Radou združenia,
  • 3.4. vypracúva výročnú správu, správu o hospodárení združenia, plán činnosti a návrh rozpočtu,
  • 3.5. vykonáva aktivity zamerané na získavanie finančných prostriedkov potrebných pre chod združenia,
  • 3.6. získava adeptov na nových členov združenia z radu fyzických a právnických osôb,
  • 3.7. finančné transakcie prevyšujúce 200,- Eur, je oprávnený realizovať až po písomnom schválení Radou združenia.
 • 4. Podpredseda združenia je štatutárnym orgánom združenia, ktorý je oprávnený zastupovať združenie pri rokovaniach s tretími osobami a zároveň je zástupcom predsedu združenia. Podpredseda je oprávnený najmä na:
  • 4.1. zvolávanie zasadnutí Členskej, Mediálnej a Odbornej rady združenia,
  • 4.2. zastupuje združenie pri ústnych rokovaniach pred tretími osobami, štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými inštitúciami,
  • 4.3. pomáha Predsedovi združenia s výkonom jeho pôsobnosti podľa bodov 3.5. až 3.7. tohto článku
  • 4.4. zastupuje Predsedu združenia ak ho tým Predseda poverí.

Článok 9
Členská rada združenia

 • 1. Členská rada združenia je poradným orgánom Rady združenia.
 • 2. Členovia Členskej rady sa spoločne alebo individuálne vyjadrujú k aktuálnym a plánovaným aktivitám združenia všeobecného charakteru. Tieto vyjadrenia majú pre Radu združenia odporúčací charakter.
 • 3. Členom Členskej rady je každý člen združenia, ktorý je na to písomne poverený Radou združenia, aby takto zastupoval záujmy združenia. Členom Členskej rady je zároveň každý člen Rady združenia.
 • 4. Členovia Členskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu Členskej rady nadpolovičnou väčšinou hlasov. Funkčné obdobie predsedu Členskej rady je 2 roky. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia Členskej rady v prípade neprítomnosti predsedu združenia.
 • 5. Členstvo v Členskej rade je časovo neobmedzené. Členstvo v Členskej rade zaniká členovi združenia:
  • 5.1. vystúpením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia Rade združenia,
  • 5.2. vzdaním sa funkcie člena Členskej rady – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie Rade združenia,
  • 5.3. vylúčením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia Rady združenia o vylúčení;
  • 5.4. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  • 5.5. zánikom združenia.
 • 6. Členská rada zasadá na základe zvolania zasadnutia Radou združenia, predsedom združenia alebo predsedom Členskej rady. Členská rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Členovia, ktorí sa rokovaní nemôžu zúčastniť osobne, môžu tak urobiť aj elektronickou formou (telekonferencia, videokonferencia).
 • 7. Členovia, ktorí sa nemôžu nijakým spôsobom zúčastniť rokovania Členskej rady, sa môžu k riešeným otázkam vyjadriť predsedovi združenia aj elektronickou, písomnou alebo ústnou formou, a to najneskôr 24 hodín pred konaním zasadnutia. Takéto vyjadrenie bude platné a zohľadnené pri rozhodovaní Členskej rady.

Článok 10
Mediálna rada združenia

  • 1. Mediálna rada združenia je poradným orgánom Rady združenia.
  • 2. Členovia Mediálnej rady sa spoločne alebo individuálne vyjadrujú k aktuálnym a plánovaným aktivitám združenia mediálneho

charakteru. Tieto vyjadrenia majú pre Radu združenia odporúčací charakter.

 • 3. Členom Mediálnej rady je každý člen združenia, ktorý je na to písomne poverený Radou združenia, aby takto zastupoval záujmy
 • združenia. Členom Mediálnej rady je zároveň každý člen Rady združenia.
 • 4. Členovia Mediálnej rady si spomedzi seba zvolia predsedu Mediálnej rady nadpolovičnou väčšinou hlasov. Funkčné obdobie predsedu Mediálnej rady je 2 roky. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia Mediálnej rady v prípade neprítomnosti predsedu združenia.
 • 5. Členstvo v Mediálnej rade je časovo neobmedzené. Členstvo v Mediálnej rade zaniká členovi združenia:
  • 5.1. vystúpením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia Rade združenia,
  • 5.2. vzdaním sa funkcie člena Mediálnej rady – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie Rade združenia,
  • 5.3. vylúčením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia Rady združenia o vylúčení;
  • 5.4. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  • 5.5. zánikom združenia.
 • 6. Mediálna rada zasadá na základe zvolania zasadnutia Radou združenia, predsedom združenia, alebo predsedom Mediálnej rady. Mediálna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Členovia, ktorí sa rokovaní nemôžu zúčastniť osobne, môžu tak urobiť aj elektronickou formou (telekonferencia, videokonferencia).
 • 7. Členovia, ktorí sa nemôžu nijakým spôsobom zúčastniť rokovania Mediálnej rady, sa môžu k riešeným otázkam vyjadriť predsedovi združenia aj elektronickou, písomnou alebo ústnou formou, a to najneskôr 24 hodín pred konaním zasadnutia. Takéto vyjadrenie bude platné a zohľadnené pri rozhodovaní Mediálnej rady.

Článok 11
Odborná rada združenia

 • 1. Odborná rada združenia je poradným orgánom Rady združenia.
 • 2. Členovia Odbornej rady sa spoločne alebo individuálne vyjadrujú k aktuálnym a plánovaným aktivitám združenia odborného charakteru. Tieto vyjadrenia majú pre Radu združenia odporúčací charakter.
 • 3. Členom Odbornej rady je každý člen združenia, ktorý je na to písomne poverený Radou združenia, aby takto zastupoval záujmy
 • združenia. Členom Odbornej rady je zároveň každý člen Rady združenia.
 • 4. Členovia Odbornej rady si spomedzi seba zvolia predsedu Odbornej rady nadpolovičnou väčšinou hlasov. Funkčné obdobie predsedu Odbornej rady je 2 roky. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia Odbornej rady v prípade neprítomnosti predsedu združenia.
 • 5. Členstvo v Odbornej rade je časovo neobmedzené. Členstvo v Odbornej rade zaniká členovi združenia:
  • 5.1. vystúpením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia Rade združenia,
  • 5.2. vzdaním sa funkcie člena Odbornej rady – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie Rade združenia,
  • 5.3. vylúčením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia Rady združenia o vylúčení;
  • 5.4. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  • 5.5. zánikom združenia.
 • 6. Odborná rada zasadá na základe zvolania zasadnutia Radou združenia, predsedom združenia alebo predsedom Odbornej rady. Odborná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Členovia, ktorí sa rokovaní nemôžu zúčastniť osobne, môžu tak urobiť aj elektronickou formou (telekonferencia, videokonferencia).
 • 7. Členovia, ktorí sa nemôžu nijakým spôsobom zúčastniť rokovania Odbornej rady, sa môžu k riešeným otázkam vyjadriť predsedovi
 • združenia aj elektronickou, písomnou alebo ústnou formou, a to najneskôr 24 hodín pred konaním zasadnutia. Takéto vyjadrenie bude platné a zohľadnené pri rozhodovaní Odbornej rady.

Článok 12
Revízor

 • 1. Revízor je kontrolný orgán združenia, ktorý dohliada na činnosť združenia. Za svoju činnosť zodpovedá Rade združenia, ktorá ho volí na 2 ročné funkčné obdobie. Tá istá osoba môže byť do funkcie Revízora volená aj opakovane.
 • 2. Revízor môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná, nie je členom Rady združenia a nevykonáva funkciu predsedu a podpredsedu združenia.
 • 3. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať, či združenie uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovami a ostatnými vnútornými predpismi združenia.
 • 4. Úlohou revízora je najmä:
  • a. kontrolovať podľa predložených dokladov činnosť združenia,
  • b. upozorňovať Radu združenia, predsedu a podpredsedu na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie,
  • c. v písomnej správe informovať raz ročne Radu združenia o výsledkoch vykonanej kontrolnej činnosti.
 • 5. Revízor je oprávnený zúčastniť sa na rokovaní všetkých orgánov združenia.

Článok 13
Podporovateľ

 • 1. Podporovateľom združenia môže byť akákoľvek fyzická osoba a/alebo právnická osoba, ktorá písomne prejaví záujem podporovať aktivity združenia a napĺňať ciele združenia uvedené v článku 2 týchto stanov a je evidovaná v zozname podporovateľov vedenom združením na základe rozhodnutia Rady združenia.
 • 2. Každý podporovateľ je povinný poskytnúť združeniu základné informácie o sebe, pričom rámec týchto informácií nepresahuje rámec informácií, ktoré sú dostupné verejnosti, najmä prostredníctvom ich zverejňovania vo verejne prístupných registroch.
 • 3. Každý podporovateľ súhlasí so zverejňovaním týchto verejne prístupných informácií združením a s uchovávaním a zverejňovaním týchto informácií vo forme tlačovín, elektronických nosičov informácií, kódových zdrojov zápisu informácií, ako aj zverejňovaním ich na web stránke združenia.
 • 4. Rada združenia môže rozhodnúť o výmaze podporovateľa zo zoznamu podporovateľov združenia.
 • 5. Rada združenia môže rozhodnúť o zaradení podporovateľa do ňou vytvorených pracovných, či poradenských skupín.

Článok 14
Hospodárenie združenia

 • 1. V prípade, že by vznikol zisk z niektorej jeho činnosti, bude použitý len na základné ciele a činnosti združenia.
 • 2. Zdrojmi príjmov združenia sú najmä:
  • 2.1. členské príspevky,
  • 2.2. príspevky, dotácie, granty, dedičstvá a iné dary od fyzických a právnických osôb,
  • 2.3. výnosy z majetku občianskeho združenia,
  • 2.4. príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,
  • 2.5. iné príjmy.
 • 3. Právnické aj fyzické osoby bez ohľadu na to či sú, alebo nie sú členmi združenia, môžu prispieť k naplneniu cieľov a podpore činnosti združenia finančným príspevkom.
 • 4. Finančné prostriedky združenia sú uložené na osobitnom účte, ktorého majiteľom je združenie.
 • 5. Hospodárenie s majetkom združenia sa riadi v súlade so všeobecne záväznými predpismi, stanovami združenia a uznesením orgánov združenia, najmä Rady združenia. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Rada združenia.
 • 6. Nakladať s finančnými prostriedkami je oprávnený predseda združenia po poverení Radou združenia.
 • 7. Účtovný rok je totožný s kalendárnym rokom.

Článok 15
Zánik združenia

 • 1. Združenie zaniká zrušením alebo zlúčením s iným občianskym združením.
 • 2. Ak zaniká združenie zrušením, Rada združenia ustanoví likvidátora.
 • 3. Pri zániku združenia zrušením sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Zvyšný majetok sa použije výlučne na účely v súlade s pôvodnými cieľmi združenia.

Článok 16
Záverečné ustanovenia

 • 1. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom vzniku združenia.
 • 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy.
 • 3. Združenie je nezávislé a apolitické.
 • 4. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odber noviniek