Skip to main content

Stanovy


Stanovy občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN

Článok 1
Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia je Diaľnica na ZEMPLÍN
so sídlom Š. Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce (ďalej len „združenie“).

Článok 2
Ciele združenia

Cieľmi združenia sú:

 • podpora aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na územie Zemplína,
 • zvyšovanie využitia potenciálu územia Zemplína skvalitňovaním dopravnej infraštruktúry,
 • oživenie hospodárskeho života a rozvoj investícií na území Zemplína,
 • udržanie existujúcich pracovných miest, zabránenie odlivu vzdelanej pracovnej sily a mladých ľudí,
 • upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových dodávateľsko-odberateľských vzťahov vďaka dobrému dopravnému napojeniu,
 • rozvoj cestovného ruchu a dopravnej dostupnosti cieľových miest cestovného ruchu,
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti a regionálny rozvoj územia Zemplína,
 • zvyšovanie životnej úrovne a skvalitňovanie životného prostredia na území Zemplína,
 • znovuobnovenie vzájomnej dôvery medzi štátom, samosprávou a občanmi formou participácie na tvorbe verejných politík a legislatívy
 • meniť negatívny postoj verejnej správy k participácii a zároveň negatívny postoj občanov k verejnej správe práve prostredníctvom zapájania sa do participatívnych procesov.
 • prezentácia, šírenie a propagácia týchto aktivít v mediálnom priestore.

Článok 3
Ciele združenia

Prostriedky, ktorými združenie napĺňa svoje ciele sú najmä:

 1. Mediálna a osvetová činnosť:
  1.1. podpora rozvoja aktivít v mediálnej oblasti,
  1.2. prezentácia združenia v médiách,
  1.3. príprava vzdelávacích, spravodajských a informačných programov,
  1.4. organizovanie vzdelávacích kurzov a seminárov, organizovanie vzdelávacích aktivít, odborných prednášok, tematických
         zájazdov a seminárov, konferencií a workshopov podporujúcich naplnenie cieľov OZ DNZ;
  1.5. propagácia cieľov združenia šírením informácií o jestvujúcich a pripravovaných projektoch,
  1.6. vyhľadávanie a distribúcia informácií, prieskum a výskum týkajúci sa cieľov združenia – informačná databanka.
 2. Vydavateľská a informačná činnosť:
  2.1. vydávanie propagačných a informačných materiálov súvisiacich s činnosťou združenia,
  2.2. realizácia domácej i cezhraničnej spolupráce v oblasti obdobne zameraných projektov.
 3. Budovanie kontaktov:
  3.1. nadväzovanie a udržovanie kontaktov s inými organizáciami s podobným zameraním na Slovensku a v zahraničí.
  3.2. príprava a organizovanie spoločných pracovných stretnutí miestnych fyzických a právnických osôb;
  3.3. spolupráca a podpora spoločenských organizácií, občianskych a podnikateľských iniciatív smerujúcich k rozvoju a
        obnove regiónu;
  3.4. spolupráca s miestnou samosprávou a verejnou správou pri príprave a realizácii projektov obnovy a trvalo udržateľného
        rozvoja regiónu;
  3.5. presadzovať a rozvíjať miestnu medzisektorovú spoluprácu v rámci obnovy a rozvoja regiónu;
  3.6. organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových alebo iných podujatí, prednášok, školení workshopov, ale aj
        vzdelávacie programy v oblasti činnosti združenia.
 4. Rozvoj Občianskej spoločnosti
  4.1. Znižovať pasivitu v spoločnosti v záujme udržania ideálov demokracie – vlády ľudu, moci obmedzenej ústavou, rovnosti pred
        zákonom, ľudských práv, dôstojného života.
  4.2.Podporiť v školách vzdelávanie v oblasti občianskej angažovanosti.
  4.3. Postupné a cielené budovanie kapacít nielen v prostredí verejnej správy, ale aj na strane občianskej spoločnosti, a to tak v
         organizovanej, ako i neorganizovanej (individuálnej) sfére.
  4.4. Vypracovávať návrhy na legislatívne zmeny podporujúce činnosť a ciele združenia / najmä proces príprav výstavby cestnej
        infraštruktúry, diaľnic.
 5. Iné aktivity napĺňajúce ciele združenia.
  5.1. Monitoring dopravy, so zameraním na výkonnosť, plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy, automatické sčítanie dopravy.

Článok 4
Členstvo

 1. Združenie má tri druhy členov: zakladajúcich, individuálnych a čestných. 
 2. Zakladajúcim členom je každý člen prípravného výboru a taký člen, ktorý súčasne prispeje na dosiahnutie cieľov združenia významným spôsobom alebo vkladom finančných prostriedkov. 
 3. Individuálnym členom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a chce sa aktívne zúčastňovať na jeho činnosti.
 4. Čestným členom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, ale nechce sa aktívne zúčastňovať na jeho činnosti.
 5. O členstvo treba požiadať písomnou prihláškou. Členstvo je dobrovoľné.
 6. O prijatí člena rozhoduje Rada združenia. Na členstvo v združení nie je nárok.
 7. Na rozhodnutie o vylúčení zakladajúceho člena a prijatí nového člena Rady združenia sa vyžaduje ¾ väčšina hlasov všetkých členov Rady združenia.
 8. Členstvo v zdužení zaniká okrem dôvodov uvedených vo všeobecne-záväzných právnych predpisoch aj:
  8.1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia Rade združenia,
  8.2. vylúčením – členstvo zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia Rady združenia o vylúčení; na vylúčenie zakladajúceho člena
        sa vyžaduje rozhodnutie 2/3 všetkých členov Rady združenia, inak nadpolovičnej väčšiny,
  8.3. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  8.4. zánikom združenia.
 9. Proti rozhodnutiu Rady združenia o vylúčení člena sa nedá odvolať.

Článok 5
Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo najmä:
  1.1. zúčastňovať sa na činnosti združenia,
  1.2. byť volený do orgánov združenia za podmienok uvedených v týchto stanovách,
  1.3. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
  1.4. byť informovaný o činnosti združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku združenia ako aj pripomienky k jeho 
        celkovej činnosti.
 2. Povinnosti člena sú najmä:
  2.1. konať v súlade s cieľmi združenia,
  2.2. dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia,
  2.3. platiť členské príspevky vo výške, ktorú vzhľadom na svoju hmotnú situáciu považuje za primeranú,
  2.4. zachovávať pri výkone svojej funkcie aj mimo nej dobré meno združenia a konať v súlade so záujmami združenia. 

Článok 6
Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1.1. Rada združenia
  1.2. Predseda združenia
  1.3. Podpredseda združenia
  1.4. Členská rada združenia
  1.5. Mediálna rada združenia
  1.6. Rada samosprávy
  1.7. Odborná rada združenia
  1.8. Revízor
 2. Všetky funkcie členov združenia, s výnimkou funkcie revízora, sú zlučiteľné, teda ktorýkoľvek zakladajúci alebo individuálny člen združenia môže vykonávať neobmedzený počet funkcií v združení, pokiaľ bol do týchto funkcií zvolený alebo menovaný v súlade s týmito stanovami.

Článok 7
Rada združenia

 1. Rada združenia je najvyšším orgánom združenia a tvoria ju zakladajúci členovia združenia. Rada združenia riadi činnosť združenia.
 2. Rada združenia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne. Zasadnutie Rady združenia môže zvolať každý člen Rady združenia alebo predseda združenia na základe pozvánky, ktorá obsahuje presný čas, miesto a program konania zasadnutia. Predseda alebo člen zvolávajúci zasadnutie pošle pozvánky minimálne 10 dní pred termínom konania zasadnutia. V prípade potreby, je možné zvolať zasadnutie Rady združenia bezodkladne, ak s tým súhlasí 2/3 väčšina všetkých členov.
 3. Rada združenia je uznášaniaschopná, ak je  prítomna väčšina jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, pokiaľ tieto stanovy neupravujú inak.
 4. Na rozhodnutie o zmene stanov združenia sa vyžaduje nadpolovičnáväčšina hlasov všetkých členov Rady združenia.
 5. Členovia Rady združenia, ktorí sa rokovaní nemôžu zúčastniť osobne, môžu tak urobiť aj elektronickou formou (telekonferencia, videokonferencia).
 6. Ak je potrebné uskutočniť hlasovanie mimo zasadnutia Rady združenia, vykoná sa písomnou formou e-mailom (per rollam). Návrh uznesenia o ktorom sa má hlasovať touto formou, sú oprávnení predložiť Predseda alebo Člen rady združenia.
 7. Rada združenia najmä:
  7.1. volí a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia,
  7.2. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  7.3. schvaľuje výročnú správu, správu o hospodárení združenia, plán činnosti a návrh rozpočtu,
  7.4. rozhoduje o vzniku a zániku členstva členov združenia,
  7.5. rozhoduje o zmene stanov združenia,
  7.6. zvoláva zasadnutia Mediálnej, Odbornej a Členskej rady združenia ako aj Rady samosprávy
  7.7. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

Článok 8
Štatutárni zástupcovia

 1. Štatutárnymi zástupcami združenia, ktorí zastupujú združenie navonok, sú predseda a podpredseda. Prvým predsedom združenia je p. Peter Báthory, s dňom vzniku funkcie dňom zápisu prvého štatutárneho orgánu do registra mimovládnych neziskových organizácii.
 2. Predsedu a podpredsedu združenia volia a odvolávajú členovia Rady združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Rady. Do momentu vymenovania prvého predsedu a podpredsedu vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu združenia splnomocnenec prípravného výboru.
 3. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia, ktorý navonok zastupuje združenie a je oprávnený vykonávať v mene združenia právne úkony. Do pôsobnosti predsedu patrí najmä:
  3.1. zvolávanie a vedenie zasadnutí Rady združenia, Rady samosprávy,  Členskej, Mediálnej a Odbornej rady združenia,
  3.2. zastupuje združenie pred tretími osobami, štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými inštitúciami,
  3.3. vykonáva v mene združenia právne úkony, pričom v prípade písomných právnych úkonov je oprávnený podpísať právne
        listiny v mene združenia až po ich písomnom schválení Radou združenia,
  3.4. vypracúva výročnú správu, správu o hospodárení združenia, plán činnosti a návrh rozpočtu,
  3.5. vykonáva aktivity zamerané na získavanie finančných prostriedkov potrebných pre chod združenia,
  3.6. získava adeptov na nových členov združenia z radu fyzických a právnických osôb,
  3.7. finančné transakcie prevyšujúce 200,- Eur, je oprávnený realizovať až po písomnom schválení Radou združenia.
 4. Podpredseda združenia je štatutárnym orgánom združenia, ktorý je oprávnený zastupovať združenie pri rokovaniach s tretími osobami a zároveň je zástupcom predsedu združenia. Podpredseda je oprávnený najmä na:
  4.1. zvolávanie zasadnutí Členskej, Mediálnej a Odbornej rady združenia ako aj Rady samosprávy
  4.2. zastupuje združenie pri ústnych rokovaniach pred tretími osobami, štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými
        inštitúciami,
  4.3. pomáha Predsedovi združenia s výkonom jeho pôsobnosti podľa bodov 3.5. až 3.7. tohto článku
  4.4. zastupuje Predsedu združenia ak ho tým Predseda poverí.

Článok 9
Členská rada združenia

 1. Členská rada združenia je poradným orgánom Rady združenia.
 2. Členovia Členskej rady sa spoločne alebo individuálne vyjadrujú k aktuálnym a plánovaným aktivitám združenia všeobecného charakteru. Tieto vyjadrenia majú pre Radu združenia odporúčací charakter.
 3. Členom Členskej rady je každý člen združenia, ktorý je na to písomne poverený Radou združenia, aby takto zastupoval záujmy združenia. Členom Členskej rady je zároveň každý člen Rady združenia.
 4. Členovia Členskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu Členskej rady nadpolovičnou väčšinou hlasov. Funkčné obdobie predsedu Členskej rady je 2 roky. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia Členskej rady v prípade neprítomnosti predsedu združenia.
 5. Členstvo v Členskej rade je časovo neobmedzené. Členstvo v Členskej rade zaniká členovi združenia:
  5.1. vystúpením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
        Rade združenia,
  5.2. vzdaním sa funkcie člena Členskej rady – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie
        Rade združenia,
  5.3. vylúčením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia Rady združenia o vylúčení;
  5.4. zrušením písomného poverenia Rady združenia
  5.5. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  5.6. zánikom združenia.
 6. Členská rada zasadá na základe zvolania zasadnutia Radou združenia, predsedom združenia alebo predsedom Členskej rady. Členská rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Členovia, ktorí sa rokovaní nemôžu zúčastniť osobne, môžu tak urobiť aj elektronickou formou (telekonferencia, videokonferencia).
 7. Členovia, ktorí sa nemôžu nijakým spôsobom zúčastniť rokovania Členskej rady, sa môžu k riešeným otázkam vyjadriť predsedovi združenia aj elektronickou, písomnou alebo ústnou formou, a to najneskôr 24 hodín pred konaním zasadnutia. Takéto vyjadrenie bude platné a zohľadnené pri rozhodovaní Členskej rady.

Článok 10
Mediálna rada združenia

 1. Mediálna rada združenia je poradným orgánom Rady združenia. 
 2. Členovia Mediálnej rady sa spoločne alebo individuálne vyjadrujú k aktuálnym a plánovaným aktivitám združenia mediálneho charakteru. Tieto vyjadrenia majú pre Radu združenia odporúčací charakter.
 3. Členom Mediálnej rady je každý člen združenia, ktorý je na to písomne poverený Radou združenia, aby takto zastupoval záujmy združenia. Členom Mediálnej rady je zároveň každý člen Rady združenia.
 4. Členovia Mediálnej rady si spomedzi seba zvolia predsedu Mediálnej rady nadpolovičnou väčšinou hlasov. Funkčné obdobie predsedu Mediálnej rady je 2 roky. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia Mediálnej rady v prípade neprítomnosti predsedu združenia.
 5. Členstvo v Mediálnej rade je časovo neobmedzené. Členstvo v Mediálnej rade zaniká členovi združenia:
  5.1. vystúpením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
        Rade združenia,
  5.2. vzdaním sa funkcie člena Mediálnej rady – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa
        funkcie Rade združenia,
  5.3. vylúčením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia Rady združenia o vylúčení;
  5.4. zrušením písomného poverenia Rady združenia.
  5.5. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  5.6. zánikom združenia.
 6. Mediálna rada zasadá na základe zvolania zasadnutia Radou združenia, predsedom združenia, alebo predsedom Mediálnej rady. Mediálna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Členovia, ktorí sa rokovaní nemôžu zúčastniť osobne, môžu tak urobiť aj elektronickou formou (telekonferencia, videokonferencia).
 7. Členovia, ktorí sa nemôžu nijakým spôsobom zúčastniť rokovania Mediálnej rady, sa môžu k riešeným otázkam vyjadriť predsedovi združenia aj elektronickou, písomnou alebo ústnou formou, a to najneskôr 24 hodín pred konaním zasadnutia. Takéto vyjadrenie bude platné a zohľadnené pri rozhodovaní Mediálnej rady.
 

Článok 11
Rada samosprávy

 1. Rada samosprávy združenia je poradným orgánom Rady združenia. 
 2. Členovia Rady samosprávy sa spoločne alebo individuálne vyjadrujú k aktuálnym a plánovaným aktivitám združenia regionálneho a rozvojového charakteru. Tieto vyjadrenia majú pre Radu združenia odporúčací charakter.
 3. Členom Rady samosprávy je každý člen združenia, ktorý je na to písomne poverený Radou združenia, aby takto zastupoval záujmy združenia. Členom Rady samosprávy je zároveň každý člen Rady združenia.
 4. Členovia Rady samosprávy si spomedzi seba zvolia predsedu Rady samosprávy nadpolovičnou väčšinou hlasov. Funkčné obdobie predsedu Rady samosprávy je 2 roky. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia Rady samosprávy v prípade neprítomnosti predsedu združenia. 
 5. Členstvo v Rade samosprávy je časovo neobmedzené. Členstvo v Rade samosprávy zaniká členovi združenia:
  5.1. vystúpením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
        Rade združenia,
  5.2. vzdaním sa funkcie člena Rady samosprávy – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa
        funkcie Rade združenia,
  5.3. vylúčením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia Rady združenia o vylúčení;
  5.4. zrušením písomného poverenia Rady združenia.
  5.5. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  5.6. zánikom združenia.
 6. Rada samosprávy zasadá na základe zvolania zasadnutia Radou združenia, predsedom združenia, alebo predsedom Rady samosprávy. Rada samosprávy je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Členovia, ktorí sa rokovaní nemôžu zúčastniť osobne, môžu tak urobiť aj elektronickou formou (telekonferencia, videokonferencia).
 7. Členovia, ktorí sa nemôžu nijakým spôsobom zúčastniť rokovania Rady samosprávy, sa môžu k riešeným otázkam vyjadriť predsedovi združenia aj elektronickou, písomnou alebo ústnou formou, a to najneskôr 24 hodín pred konaním zasadnutia. Takéto vyjadrenie bude platné a zohľadnené pri rozhodovaní Rady samosprávy.
 

Článok 12
Odborná rada združenia

 1. Odborná rada združenia je poradným orgánom Rady združenia.
 2. Členovia Odbornej rady sa spoločne alebo individuálne vyjadrujú k aktuálnym a plánovaným aktivitám združenia odborného charakteru. Tieto vyjadrenia majú pre Radu združenia odporúčací charakter.
 3. Členom Odbornej rady je každý člen združenia, ktorý je na to písomne poverený Radou združenia, aby takto zastupoval záujmy združenia. Členom Odbornej rady je zároveň každý člen Rady združenia.
 4. Členovia Odbornej rady si spomedzi seba zvolia predsedu Odbornej rady nadpolovičnou väčšinou hlasov. Funkčné obdobie predsedu Odbornej rady je 2 roky. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia Odbornej rady v prípade neprítomnosti predsedu združenia.
 5. Členstvo v Odbornej rade je časovo neobmedzené. Členstvo v Odbornej rade zaniká členovi združenia:
  5.1. vystúpením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
        Rade združenia,
  5.2. vzdaním sa funkcie člena Odbornej rady – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie
        Rade združenia,
  5.3. vylúčením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia Rady združenia o vylúčení;
  5.4. zrušením písomného poverenia Rady združenia.
  5.5. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  5.6. zánikom združenia.
 6. Odborná rada zasadá na základe zvolania zasadnutia Radou združenia, predsedom združenia alebo predsedom Odbornej rady. Odborná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Členovia, ktorí sa rokovaní nemôžu zúčastniť osobne, môžu tak urobiť aj elektronickou formou (telekonferencia, videokonferencia).
 7. Členovia, ktorí sa nemôžu nijakým spôsobom zúčastniť rokovania Odbornej rady, sa môžu k riešeným otázkam vyjadriť predsedovi združenia aj elektronickou, písomnou alebo ústnou formou, a to najneskôr 24 hodín pred konaním zasadnutia. Takéto vyjadrenie bude platné a zohľadnené pri rozhodovaní Odbornej rady.
 

Článok 13
Revízor

 1. Revízor je kontrolný orgán združenia, ktorý dohliada na činnosť združenia. Za svoju činnosť zodpovedá Rade združenia, ktorá ho volí na 2 ročné funkčné obdobie. Tá istá osoba môže byť do funkcie Revízora volená aj opakovane.
 2. Revízor môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná, nie je členom Rady združenia a nevykonáva funkciu predsedu a podpredsedu združenia.
 3. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať, či združenie uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovami a ostatnými vnútornými predpismi združenia.
 4. Úlohou revízora je najmä:
  a. kontrolovať podľa predložených dokladov činnosť združenia,
  b. upozorňovať Radu združenia, predsedu a podpredsedu na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie,
  c. v písomnej správe informovať raz ročne Radu združenia o výsledkoch vykonanej kontrolnej činnosti.
 5. Revízor je oprávnený zúčastniť sa na rokovaní všetkých orgánov združenia.
 

Článok 14
Podporovateľ

 1. Podporovateľom združenia môže byť akákoľvek fyzická osoba a/alebo právnická osoba, ktorá písomne prejaví záujem podporovať aktivity združenia a napĺňať ciele združenia uvedené v článku 2 týchto stanov a je evidovaná v zozname podporovateľov vedenom združením na základe rozhodnutia Rady združenia.
 2. Každý podporovateľ je povinný poskytnúť združeniu základné informácie o sebe, pričom rámec týchto informácií nepresahuje rámec informácií, ktoré sú dostupné verejnosti, najmä prostredníctvom ich zverejňovania vo verejne prístupných registroch.
 3. Každý podporovateľ súhlasí so zverejňovaním týchto verejne prístupných informácií združením a s uchovávaním a  zverejňovaním týchto informácií vo forme tlačovín, elektronických nosičov informácií, kódových zdrojov zápisu informácií, ako aj zverejňovaním ich na web stránke združenia. 
 4. Rada združenia môže rozhodnúť o výmaze podporovateľa zo zoznamu podporovateľov združenia.
 5. Rada združenia môže rozhodnúť o zaradení alebo vyradení podporovateľa do ňou vytvorených pracovných, či poradenských skupín.
 

Článok 15
Hospodárenie združenia

 1. V prípade, že by vznikol zisk z niektorej jeho činnosti, bude použitý len na základné ciele a činnosti združenia.
 2. Zdrojmi príjmov združenia sú najmä:
  2.1. členské príspevky,
  2.2. príspevky, dotácie, granty, dedičstvá a iné dary od fyzických a právnických osôb,
  2.3. výnosy z majetku občianskeho združenia,
  2.4. príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,
  2.5  príjmy z charitatívnej reklamy
  2.6. príjmy z podnikateľskej činnosti – V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže občianske združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením hlavného cieľa občianskeho združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi
  2.7. iné príjmy.
 3. Právnické aj fyzické osoby bez ohľadu na to či sú, alebo nie sú členmi združenia, môžu prispieť k naplneniu cieľov a podpore činnosti združenia finančným príspevkom.
 4. Finančné prostriedky združenia sú uložené na osobitnom účte, ktorého majiteľom je združenie.
 5. Hospodárenie s majetkom združenia sa riadi v súlade so všeobecne záväznými predpismi, stanovami združenia a uznesením orgánov združenia, najmä Rady združenia. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Rada združenia.
 6. Nakladať s finančnými prostriedkami je oprávnený predseda združenia po poverení Radou združenia.
 7. Účtovný rok je totožný s kalendárnym rokom.
 

Článok 16
Zrušenie združenia

 1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením
 2. Ak sa združenie zrušuje dobrovoľným rozpustením, Rada združenia ustanoví likvidátora
 3. Pri zrušení združenia dobrovoľným rozpustením sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Zvyšný majetok sa použije výlučne na účely v súlade s pôvodnými cieľmi združenia.
 

Článok 17
Záverečné ustanovenia

  1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom vzatia zmeny stanov na vedomie Ministerstvom vnútra SR
  2. Združenie vzniklo dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy.
  3. Združenie je nezávislé a apolitické.
  4. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 

Odber noviniek