Skip to main content

Ciele združenia


DOBUDOVANIE DIAĽNICE D1
Investície do dopravnej infraštruktúry majú pozitívny vplyv na hospodársky rast, vytvárajú blahobyt a pracovné miesta a posilňujú obchod, zemepisnú prístupnosť a mobilitu ľudí.
NEBUDE TO JEDNODUCHÉ
Čaká nás mnoho prekážok ale spájame občanov, starostov, primátorov, odborníkov, podnikateľov ale aj poslancov, ktorí zastupujú naše záujmy v parlamente.
VIDÍME SVETLO
Hľadáme riešenia ako zjednodušiť legislatívny proces výstavby diaľnic
Previous slide
Next slide
 • podpora aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na územie Zemplína,
 • zvyšovanie využitia potenciálu územia Zemplína skvalitňovaním dopravnej infraštruktúry,
 • oživenie hospodárskeho života a rozvoj investícií na území Zemplína,
 • udržanie existujúcich pracovných miest, zabránenie odlivu vzdelanej pracovnej sily a mladých ľudí,
 • upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových dodávateľsko-odberateľských vzťahov vďaka dobrému dopravnému napojeniu,
 • rozvoj cestovného ruchu a dopravnej dostupnosti cieľových miest cestovného ruchu,
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti a regionálny rozvoj územia Zemplína,
 • zvyšovanie životnej úrovne a skvalitňovanie životného prostredia na území Zemplína,
 • znovuobnovenie vzájomnej dôvery medzi štátom, samosprávou a občanmi formou participácie na tvorbe verejných politík a legislatívy
 • meniť negatívny postoj verejnej správy k participácii a zároveň negatívny postoj občanov k verejnej správe práve prostredníctvom zapájania sa do participatívnych procesov.
 • prezentácia, šírenie a propagácia týchto aktivít v mediálnom priestore.

Odber noviniek