Skip to main content

Činnosti združenia


1. Mediálna a osvetová činnosť

 • podpora rozvoja aktivít v mediálnej oblasti,
 • prezentácia združenia v médiách,
 • príprava vzdelávacích, spravodajských a informačných programov,
 • organizovanie vzdelávacích kurzov a seminárov,organizovanie vzdelávacích aktivít, odborných prednášok, tematických       zájazdov a seminárov, konferencií a workshopov podporujúcich naplnenie cieľov OZ DNZ;
 • propagácia cieľov združenia šírením informácií o jestvujúcich a pripravovaných projektoch,
 • vyhľadávanie a distribúcia informácií, prieskum a výskum týkajúci sa cieľov združenia – informačná databanka

2. Vydavateľská a informačná činnosť

 • vydávanie propagačných a informačných materiálov súvisiacich s činnosťou združenia,
 • realizácia domácej i cezhraničnej spolupráce v oblasti obdobne zameraných projektov.

3. Budovanie kontaktov

 • nadväzovanie a udržovanie kontaktov s inými organizáciami s podobným zameraním na Slovensku a v zahraničí.
 • príprava a organizovanie spoločných pracovných stretnutí miestnych fyzických a právnických osôb;
 • spolupráca a podpora spoločenských organizácií, občianskych a podnikateľských iniciatív smerujúcich k rozvoju a   obnove regiónu;
 • spolupráca s miestnou samosprávou a verejnou správou pri príprave a realizácii projektov obnovy a trvalo udržateľného       rozvoja regiónu; 
 • presadzovať a rozvíjať miestnu medzisektorovú spoluprácu v rámci obnovy a rozvoja regiónu;
 • organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových alebo iných podujatí, prednášok, školení workshopov, ale aj vzdelávacie programy v oblasti činnosti združenia.

4. Rozvoj občianskej spoločnosti

 • znižovať pasivitu v spoločnosti v záujme udržania ideálov demokracie – vlády ľudu, moci obmedzenej ústavou, rovnosti pred       zákonom, ľudských práv, dôstojného života.
 • podporiť v školách vzdelávanie v oblasti občianskej angažovanosti. 
 • postupné a cielené budovanie kapacít nielen v prostredí verejnej správy, ale aj na strane občianskej spoločnosti, a to tak
  v organizovanej, ako i neorganizovanej (individuálnej) sfére. 
 • vypracovávať návrhy na legislatívne zmeny podporujúce činnosť a ciele združenia / najmä proces príprav výstavby cestnej       infraštruktúry, diaľnic. 

5. Iné aktivity napĺňajúce ciele združenia

 • monitoring dopravy, so zameraním na výkonnosť, plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy, automatické sčítanie dopravy.
 •  
 

Odber noviniek