Skip to main content

2% Z DANE


Podmienky a postup poukázania 2 %, resp. 3 % z daní u FO, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

V prvom rade požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré je zamestnávateľ povinný vystaviť najneskôr do 15.04.2022.

Po obdržaní daného potvrdenia od zamestnávateľa je potrebné aby ste vyplnili Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Údaje do tohto vyhlásenia vypĺňajte z potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Pozor, k vyhláseniu musíte pripojiť povinné prílohy, ktorými sú:

  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  • potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti (ak chce poukázať 3 % z daní)

Vyhlásenie spolu s prílohami predložte daňovému úradu do 30.4.2022 (na podateľňu alebo poštou).

Podmienky a postup poukázania 1 %, resp. 2 % z daní u PO v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov

Ak chce právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021  poukázať 1 %, resp. 2 % v roku 2022, musí vyplniť príslušný oddiel v daňovom priznaní a zaplatiť daňovú povinnosť vypočítanú na základe daňového priznania najneskôr do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (t. j. do 15.4.2022, ak podáva právnická osoba daňové priznanie v riadnom termíne). 

Právnická osoba vypĺňa v daňovom priznaní VI. časť daňového priznania, a to „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“, pričom pri jeho vypĺňaní je potrebné dať pozor na uvedenie správnych údajov, nakoľko uvedenie nesprávnych údajov bude mať za následok nepoukázanie podielu zaplatenej dane. 

Facebook

Odber noviniek