Skip to main content

Náš tím


Peter Báthory, MBA
Predseda

Je spojený s občianskym združením
od jeho vzniku. Za predsedu a štatutárneho zástupcu bol jednohlasne zvolený na ustanovujúcej schôdzi 2.10.2020.

Doterajší profesijný život venoval strojárstvu, kde si prešiel viacerými pozíciami. Od operátora, cez programátora CNC strojov a vedúceho nástrojárne k technickému poradcovi kde pre zákazníkov navrhoval sofistikované riešenia pre optimalizáciu výroby.

Momentálne okrem riadenia občianskeho združenia je aj starostom obce Baškovce, okres Sobrance.

Je otcom dvoch detí a milujúcim manželom, so silne kresťanskými hodnotami. Rodina je pre neho všetkým.
Riadi sa heslom: „Načo je človek, keď nerobí svet lepším.“

Mgr. Rastislav Adam, MBA
komunikačné oddelenie

Pôsobí v združení ako koordinátor pre styk s verejnosťou.

V rokoch 2004 – 2018 zbieral skúsenosti z rôznych oblastí so zameraním
na služby, styk s verejnosťou a marketing.
Absolvoval postgraduálne štúdium Executive Master of Business Administration (MBA) určené pre vrcholový manažment, členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a štátnej pokladnice, riaditeľov obchodných spoločností či manažérov.
Aktuálne externe študuje na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – odbor Verejná správa.


Odber noviniek