Členstvo - mesto

Návrh na Uznesenie a dôvodová správa
schválené uznesenie prosím poslať na adresu predseda@dialnicanazemplin.sk