Ciele združenia

  • podpora aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na územie Zemplína,
  • zvyšovanie využitia potenciálu územia Zemplína skvalitňovaním dopravnej infraštruktúry,
  • oživenie hospodárskeho života a rozvoj investícií na území Zemplína,
  • udržanie existujúcich pracovných miest, zabránenie odlivu vzdelanej pracovnej sily a mladých ľudí,
  • upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových dodávateľsko-odberateľských vzťahov vďaka dobrému dopravnému napojeniu,
  • rozvoj cestovného ruchu a dopravnej dostupnosti cieľových miest cestovného ruchu,
  • zvyšovanie konkurencieschopnosti a regionálny rozvoj územia Zemplína,
  • zvyšovanie životnej úrovne a skvalitňovanie životného prostredia na území Zemplína,
  • prezentácia, šírenie a propagácia týchto aktivít v mediálnom priestore